Page 100 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 100

       2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวนั ออก : ความรอบรดู้ า้ นสารเคมจี ากการทา งานและในสงิ่ แวดลอ้ มของบคุ ลากรทางการศกึ ษา เมอ่ื วนั ที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ อาชวี อนามยั ความปลอดภยั และปญั หาทางดา้ นมลพษิ จากสงิ่ แวดลอ้ ม จากสารเคมที เี่ กดิ จากการพฒั นาทางดา้ นอตุ สาหกรรม ในพน้ื ที่ รวมทง้ั ทราบถงึ การดแู ลสขุ ภาพเบอ้ื งตน้ และสามารถถา่ ยทอดองคค์ วามรดู้ งั กลา่ ว เพอ่ื นา ไปสกู่ ารปอ้ งกนั และดแู ลสขุ ภาพ ของตนเองและผู้อ่ืนได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 48 คน      96 รายงานประจาปี 2562 


   98   99   100   101   102