Page 102 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 102

  3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการ - การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ    สารอินทรียระเหยงาย 3,987 พารามิเตอร โลหะหนัก 3,431 พารามิเตอร วิจัย 5,264 พารามิเตอร เฝาระวัง 1,774 พารามิเตอร บริการ 380 พารามิเตอร ชีวภาพ 7,078 พารามิเตอร สิ่งแวดลอม 340 พารามิเตอร     ในปงี บประมาณ 2562 ใหบ้ รกิ ารทงั้ สนิ้ 7,418 พารามเิ ตอร์ โดยแบง่ เปน็ กลมุ่ สารอนิ ทรยี ร์ ะเหยงา่ ย 3,987 พารามิเตอร์ กลุ่มโลหะหนัก 3,431 พารามิเตอร์ เป็นตัวอย่างชีวภาพ 7,078 พารามิเตอร์ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 340 พารามิเตอร์ (สนับสนุนเครือข่าย 1,774 ตัวอย่าง บริการ 380 พารามิเตอร์ และงานวิจัย 5,264 พารามิเตอร์) - การพฒั นาการตรวจวเิ คราะหท์ างหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ การเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรคจากการประกอบ อาชีพและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังน้ี 1) สารแปรรูปของเบนซีน (S - Phenylmercapturic Acid (SPMA)) และสารแปรรูปของโทลูอีน (S - Benzylmercapturic Acid (SBMA)) ในปัสสาวะ 2) แคดเมียมในปัสสาวะ - การศึกษาค่าเฉล่ียสารเคมีในร่างกายของประชาชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : กรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา ดา เนนิ การเกบ็ ตวั อยา่ งปสั สาวะและตวั อยา่ งเลอื ดของประชาชนในจงั หวดั ฉะเชงิ เทรา จา นวน 700 ตวั อยา่ ง นาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของสารเคมี และสารแปรรูปของสารเคมีในปัสสาวะและในเลือด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของสารแปรรูปของสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน สไตรีนในปัสสาวะ และค่าเฉลี่ยสารโลหะหนักในเลือด ได้แก่ ตะก่ัว และ สารโลหะหนักในปัสสาวะ ได้แก่ แคดเมียม สารหนู และปรอท ซ่ึงจะสามารถนามาเป็นค่า baseline ทางสุขภาพของประชาชน เพอื่ ใชใ้ นการเฝา้ ระวงั สขุ ภาพในสถานการณป์ กตแิ ละกรณเี กดิ ปญั หาดา้ นมลพษิ สง่ิ แวดลอ้ มในพน้ื ท่ี กอ่ นทจ่ี ะมกี ารขยายตวั ของ ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต  98 รายงานประจาปี 2562 7,418 พารามิเตอร 


   100   101   102   103   104