Page 103 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 103

       - การจัดทาข้อมูล Data lab center การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยมีแผนดาเนินการนาร่อง 17 พารามิเตอร์ และมีการรวม ขอ้ มลู ในรปู แบบของไฟล์ Excel เพอ่ื ทา การวเิ คราะหแ์ นวโนม้ ของผลการตรวจวเิ คราะหต์ วั อยา่ งของหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภายใตส้ งั กดั กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป 1. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พารามิเตอร์ชนิดใหม่ 2. จัดทาแผนให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานผู้เช่ียวชาญ เพ่ือพัฒนาเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการและนาความรู้ท่ีได้มาพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คณะที่มาศึกษาดูงานในอนาคต ข้อเสนอแนะ จากผลการดาเนินงานท่ีผ่านมาห้องปฏิบัติการยังวิเคราะห์ได้ไม่ครอบคลุมทุกพารามิเตอร์ของ สารเคมี ควรจัดทาแผนการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ของสารเคมีที่เป็นปัญหาในพื้นท่ีพร้อมท้ังมีแผนพัฒนา บุคลากรโดยการส่งไปอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และวางแผนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 4) การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานอาชีวอนามัย - ผลการดาเนินงานสนับสนุนการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการตรวจสภาพแวดล้อมจากการทางานให้กับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ จานวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล ช่องทางเข้าออกประเทศ สถานประกอบการ และสานักงานป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งส้ิน 1,530 รายบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. งานบริการจานวน 1,477 รายบริการ จาแนกเป็น จานวนรายบริการด้านกายภาพ 74 รายบริการ บริการด้านสารเคมี 1,291 รายบริการ และรายบริการด้านชีวภาพ 112 รายบริการ 2. งานสนบั สนนุ เครอื ขา่ ย ไดแ้ ก่ งานสอบสวนโรคและภยั สขุ ภาพจากการประกอบอาชพี และการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน 2 หน่วยงาน จานวน 31 รายบริการ ประกอบด้วย จานวนรายบริการด้านสารเคมี 21 รายบริการ และรายบริการ ด้านกายภาพ 10 รายบริการ และงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ จานวน 22 รายบริการ จาแนกเป็น จานวนรายบริการด้านสารเคมี 18 รายบริการ และรายบริการ ด้านชีวภาพ 4 รายบริการ 112 18 เฝาระวัง 4 0 116 1330 ชีวภาพ สารเคมี กายภาพ  21 10  1291 74      บริการ 0 สอบสวน 84 รวมรายบริการ  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 99 


   101   102   103   104   105