Page 104 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 104

    สิ่งที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งการวิเคราะห์และจัดทา สถานการณ์สภาพแวดล้อมจากการทางานในแต่ละประเภทสถานประกอบการ 2. พัฒนาแนวทางการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น การตรวจวัด Vibration การตรวจวัด ระดับเสียงรบกวนในอาคาร (Noise Criteria) การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นต้น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดาเนินงานตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในปี 2562 พบปัญหาท่ีสาคัญ คือ 1. องค์ความรู้ของบุคลากรท่ียังเป็นข้อจากัดในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาแนวทางการ ตรวจวัดใหม่ๆ การบริหารจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศ การวิเคราะห์ผลในเชิงระบาดวิทยา 2. ต้นทุนการตรวจวัดท่ีเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์สาหรับการตรวจวัดและการเก็บตัวอย่างมีราคา เพ่ิมสูง แต่ขณะท่ีราคาค่าบริการยังไม่มีการปรับ จึงควรมีการปรับประกาศรายการตรวจวัดให้ครอบคลุมพารามิเตอร์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ Unit Cost สาหรับงานด้านสุขศาสตร์ใหม่เพื่อให้เกิดสมดุลมากขึ้น 3. ความเสี่ยงของบุคลากรในการออกตรวจ ท้ังจากการเป็นพิษทั้งในรูปแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง และ ส่ิงคุกคามสุขภาพอื่นๆ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอให้บุคลากรที่ออกตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง ควรได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ ที่นับรวมถึงการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ีได้รับ        100 รายงานประจาปี 2562 


   102   103   104   105   106