Page 105 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 105

   5) อื่น ๆ - การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เก่ียวกับการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ให้กับคณะท่ีมาศึกษา/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน รวมท้ังส้ิน 7 คณะ - การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสอบสวนโรค ศนู ยพ์ ฒั นาวชิ าการอาชวี อนามยั และสงิ่ แวดลอ้ ม จงั หวดั ระยอง รว่ มสอบสวนโรคและภยั สขุ ภาพจากการ ประกอบอาชีพ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จานวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ 1. ร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขกรณีเหตุไฟไหม้เรือขนส่งสินค้าในท่าเทียบเรือแหลมฉบัง โดยร่วมลงพื้นที่เพ่ือประเมินความเส่ียงจากสารเคมีท่ี ร่ัวไหลให้กับผู้ปฏิบัติการกอบกู้เหตุ และประชาชนโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์        กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 101 


   103   104   105   106   107