Page 108 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 108

  งานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจานวนทั้งส้ิน 5,269 พารามิเตอร์ โดยตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการสาคัญได้แก่ โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะก่ัว : สถานการณ์การสัมผัส สารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี ท่ัวประเทศ ตรวจวิเคราะห์ตะกั่วในเลือดจานวน 3,131 พารามิเตอร์ รองลงมาได้แก่การ เฝา้ ระวงั สขุ ภาพประชาชนทอี่ าศยั อยใู่ นพนื้ ทศ่ี กั ยภาพแรท่ องคา พนื้ ทร่ี อยตอ่ 3 จงั หวดั ตรวจวเิ คราะหส์ ารหนใู นปสั สาวะ จา นวน 723 พารามเิ ตอร์ การเฝา้ ระวงั ตะกวั่ ในสงิ่ แวดลอ้ ม ตรวจวเิ คราะหต์ ะกวั่ ในกระดาษ Wipe จา นวน 131 พารามเิ ตอร์ นอกจากน้ี ดาเนินการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ จานวน 84 พารามิเตอร์ และตัวอย่างอ่ืนๆ จานวน 1,200 ตัวอย่าง งานสอบสวนโรค ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจานวนทั้งส้ิน 308 พารามิเตอร์ โดยตรวจวิเคราะห์ ตะก่ัวในกระดาษ Wipe จานวน 208 พารามิเตอร์ ตะก่ัวในเลือดจานวน 48 พารามิเตอร์ โลหะในน้าและดิน จานวน 40 พารามิเตอร์ สารอินทรีย์และอื่นๆ จานวน 12 พารามิเตอร์ งานวิจัย ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 767 พารามิเตอร์ โดยตรวจวิเคราะห์ปรอทใน ปัสสาวะ จานวน 752 พารามิเตอร์ และ Chlorpyrifos ในอากาศ จานวน 9 พารามิเตอร์ งานสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค งานสอบสวนโรค และงานวิจัย จาแนกตาม กลุ่มของสารเคมี แสดงในภาพที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียและเชื้อราสูงสุด 52.36 % รองลงมา ได้แก่ โลหะหนัก 29.49% และกลุ่มตัวอย่างชีวภาพ ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสูงสุด 95.54%  0.59% 0.98% 52.36% 2.23% โลหะหนัก 29.49%  สารอินทรีย โลหะหนัก สารอินทรีย งานสนับสนุนฯ ตัวอยางสิ่งแวดลอม งานสนับสนุนฯ ตัวอยางชีวภาพ 0.70%   แบคทีเรีย เช้ือรา 14.35%  สารกําจัดศัตรูพืช 95.54% ซิลิกา กรดดาง   ภาพท่ี 3 ผลการดาเนินงานสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค งานสอบสวนโรค และงานวิจัย จาแนกตามกลุ่มของสารเคมี (2) งานบริการตรวจวิเคราะห์ (คิดค่าบริการ) ตรวจวิเคราะห์จานวนรวมท้ังสิ้น 9,352 พารามิเตอร์ แบ่ง เป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจานวน 6,756 พารามิเตอร์ และตัวอย่างชีวภาพจานวน 613 พารามิเตอร์ จาแนกตามกลุ่มของสารเคมี แสดงในภาพที่ 4 โดยกลุ่มตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์สูงสุด 71.34 % รองลงมาได้แก่โลหะหนัก 15.16% และกลุ่มตัวอย่างชีวภาพ ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสูงสุด 80.26% รองลงมาได้แก่ สารอินทรีย์ 13.21%  104 รายงานประจาปี 2562 


   106   107   108   109   110