Page 11 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 11

       สํารจํากผู้บริหําร กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กองโรคจาก การประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ มไดด้ า เนนิ งานทมี่ คี วามสอดคลอ้ งและเปน็ กลไกในการขบั เคลอ่ื นประเทศเพอื่ ใหบ้ รรลุ เป้าหมาย โดยคานึงถึงการเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและภายนอก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่ คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและ เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์ และการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม และพรอ้ มรองรบั การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กองโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ ม มงุ่ ผลกั ดนั กลไกการขบั เคลอ่ื นการดา เนนิ งานตามพระราชบญั ญตั ิ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และภารกิจหลักตามประกาศ กฎกระทรวงแบง่ สว่ นราชการกรมควบคมุ โรค กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2562 ไดแ้ ก่ 1) การศกึ ษา วเิ คราะห์ วจิ ยั และ พฒั นาองคค์ วามรแู้ ละเทคโนโลยแี ละถา่ ยทอดแกห่ นว่ ยงานภาครฐั เอกชน องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ และประชาชน 2) กา หนดและพฒั นามาตรฐานการดา เนนิ การตามกฎหมายทเี่ กยี่ วขอ้ ง พฒั นาระบบ กลไก เครอื ขา่ ย และองคค์ วามรู้ ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแล สุขภาพกลุ่มแรงงานในระบบ (ภาคอุตสาหกรรม) การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (กลุ่มแรงงาน นอกระบบ) การดาเนินงานเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อม ของประชาชนท่ีได้รับ ผลกระทบจากมลพษิขยะมลพษิทางอากาศและมลพษิหมอกควนั ซงึ่บรูณาการการทางานรว่มกบัหนว่ยงานเครอืขา่ย ที่เกี่ยวข้อง 3) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม (Occupational&EnvironmentalHealthProfile)ในพนื้ ทเ่ีขตพฒั นาพเิศษภาคตะวนั ออกและเขตพฒั นาเศรษฐกจิ พิเศษ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Town) รวมท้ัง 4) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่สาคัญ เช่น ระบบสารสนเทศ เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การพัฒนาการรายงานผลแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ เครือข่ายและประชาชนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ก้าวต่อไปจากน้ีนับเป็นความท้าทายของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านโรคจาก การประกอบอาชพี และโรคจากสงิ่ แวดลอ้ มใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายและตอบสนองตอ่ ความตอ้ งการของประชาชน นบั เปน็ ความท้าทายและความรับผิดชอบขององค์กรแห่งนี้ ในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยต่อไป     กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 7 


   9   10   11   12   13