Page 111 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 111

     5.1 จัดประชุมคณะทางานพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม งานสขุ ศาสตรอ์ ตุ สาหกรรมและงานเวชศาสตรอ์ ตุ สาหกรรม เพอ่ื วางแผนและออกแบบการจดั ทา ฐานขอ้ มลู (Lab Data Center) 5.2 กาหนดรายละเอียดข้อมูลท่ีสาคัญเพื่อจัดทาฐานข้อมูล(LabDataCenter)ทั้งหมด25รายการเช่น วันที่บันทึกข้อมูล เลขรหัสห้องปฏิบัติการ ประเภทการตรวจ ข้อมูลการรับสัมผัส ประเภทส่ิงคุกคาม รายการส่ิงส่งตรวจ จานวน 17 รายการ ผลการตรวจวเิ คราะหต์ วั อยา่ ง เครอื่ งมอื /เทคนคิ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล (เฉพาะตวั อยา่ งชวี ภาพ) อาชพี (ตามรหสั กระทรวง แรงงาน) ประเภทโรงงาน (ตาม พ.ร.บ.โรงงาน ปี 2535) เป็นต้น 5.3 ออกแบบ Excel Form เพอ่ื ใชใ้ นการกรอกขอ้ มลู จากตวั แปรทงั้ หมด 25 รายการ และ กรอกขอ้ มลู ตาม Excel Form เพ่ือจัดทารายงานสถานการณ์ตามฐานข้อมูล (Lab Data Center) โดยดาเนินการนาร่องใน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง และศูนย์พัฒนา วิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ และในปี 2563 จะขยายขอบข่ายไปยัง ห้องปฏิบัติการสานักงาน ป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการสานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น รวมท้ังปรับการ รายงานจากระบบ Excel Form ไปใช้เทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการระหว่าง หน่วยงานต่อไป 6. การพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา ให้การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ได้แก่ สานักงานป้องกับควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันสามารถ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มโลหะ กลุ่มกรด - ด่าง กลุ่มสารอินทรีย์ ได้ตามเป้าหมาย 3.6 ผลกํารดําเนินงํานกํารพัฒนําองค์กร 3.6.1 การดาเนินงานการพัฒนาองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม เพ่ือสังคม เน้นส่งเสริมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร และ เจ้าหน้าท่ีกองฯ เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์และร่วมกิจกรรม อาทิ บริจาคปฏิทินเก่า เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งมอบเงินบริจาค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในแผนการดาเนินงานด้านจริยธรรม และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ สร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในกองฯ       กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 107 


   109   110   111   112   113