Page 114 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 114

      4.1 ประมวลภําพกํารดําเนินงําน (เพ่ิมเติม) ปีงบประมําณ พ.ศ. 2562 : เดือนตุลําคม 2561 - กันยํายน 2562 1. 1.1  เดือนตุลาคม 2561 การประชุมเพ่ือหารือทิศทางการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร         110 รายงานประจาปี 2562 


   112   113   114   115   116