Page 118 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 118

      4. การประชุมเพ่ือสนับสนุน ป้องกันควบคุมโรคให้แก่เครือข่ายพื้นท่ี : หลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครู ก. ในการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก ระหวา่ งวนั ท่ี 16 - 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมภสู กั ธาร รสี อรท์ จงั หวดั นครนายก เดือนมกราคม 2562        4.1                     114 รายงานประจาปี 2562 


   116   117   118   119   120