Page 119 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 119

          5. 5.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 การประชมุ เพอื่ พฒั นาระบบเฝา้ ระวงั สขุ ภาพปญั หามลพษิ อากาศ กรณหี มอกควนั และมลพษิ ส่ิงแวดล้อม : การจัดทาและพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนพื้นท่ีศักยภาพแร่ ทองคา รอยตอ่ 3 จงั หวดั (พจิ ติ ร เพชรบรู ณ์ และพษิ ณโุ ลก) และพนื้ ทเี่ ขตควบคมุ มลพษิ จงั หวดั ระยอง ร่วมกับเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังฯ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สานักงานป้องกันควบคุมโรค เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อานวยการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน                กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 115 


   117   118   119   120   121