Page 121 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 121

       5.3 การประชุมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักในภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติภัยสารเคมีและ รังสีด่านควบคุมโรคตามข้อกาหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) และจัดทาสถานการณ์คุณภาพอากาศภายในอาคารช่องทางเข้าออกประเทศ : พัฒนาสมรรถนะด้านการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระดับพ้ืนฐาน ระหว่างวันท่ี 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม                                กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 117 


   119   120   121   122   123