Page 122 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 122

      5.4 การประชมุ เพอื่ การพฒั นาระบบตดิ ตามประเมนิ ผลแผนงาน/ โครงการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เบสเวสเทิร์น จังหวัดนนทบุรี   5.5 การประชุมเพ่ือหารือเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดาเนินงาน สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภยั กายใจเปน็ สขุ เมอ่ื วนั ท่ี28กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี   118 รายงานประจาปี 2562 


   120   121   122   123   124