Page 123 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 123

   6. การประชมุ เพอื่ การพฒั นาแนวทางและระบบการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรคและภยั สขุ ภาพ จากมลพิษทางอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม : การจัดทาและพัฒนาแนวทางการ เฝ้าระวัง สขุ ภาพประชาชนพนื้ ทศี่ กั ยภาพแรท่ องคา รอยตอ่ 3 จงั หวดั (พจิ ติ ร เพชรบรู ณ์ และพษิ ณโุ ลก) พื้นที่ศักยภาพแร่ทองคาจังหวัดเลย และพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เดือนมีนาคม 2562        6.1          กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 119 


   121   122   123   124   125