Page 14 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 14

        นํายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้ช่วยผู้อานวยการ และผู้อานวยการ ศนู ยพ์ ฒั นาวชิ าการอาชวี อนามยั และสงิ่ แวดลอ้ ม จังหวัดระยอง  นํายสําเริง สําลีวัฒนพงศ์กุล ผู้ช่วยผู้อานวยการ          นํายกมล จันทรํา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นํางสําวอังคณํา เมธํากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล     10 รายงานประจาปี 2562 


   12   13   14   15   16