Page 18 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 18

  วิสัยทัศน์ ประชําชนได้รับกํารดูแลสุขภําพ ด้วยกํารเฝ้ําระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจํากกํารประกอบอําชีพ และสิ่งแวดล้อมด้วยกํารเพิ่มผลิตภําพ อย่ํางต่อเนื่อง เป็นระบบ ทันกํารณ์ ด้วยมําตรฐํานกํารให้บริกํารเดียวกัน ภํายในปี 2564           เป้ําประสงค์ 1 องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นท่ียอมรับและมีการนาไป ประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 2 3 บคุ ลากรของกองโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ ม มศี กั ยภาพในการสรา้ ง และพัฒนาเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ที่มา : มติ PMQA หมวด 1 v.19.6.62)     หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ีและประชาชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุ โรคและภยั สขุ ภาพจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ ม ตามแนวทางและมาตรฐานท่ีกองฯ กาหนด   14 รายงานประจาปีี 2562 


   16   17   18   19   20