Page 19 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 19

 ควํามเป็นมํา กองโรคจํากกํารประกอบอําชีพและสิ่งแวดล้อม     ก่อตั้งขึ้น ในปีพ.ศ. 2509 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2545 9 ตุลําคม พ.ศ. 2545 “ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง” กองอาชีวอนามัย สังกัดกรมส่งเสริม สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อเป็น กรมอนามัย ได้โอนไปสังกัดกรมควบคุมโรค “สานักโรคจากการประกอบอาชีพ และส่ิงแวดล้อม”             20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เปลี่ยนชื่อ “กองโรคจํากกํารประกอบอําชีพและส่ิงแวดล้อม” กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2509 เริ่มมีโครงการอาชีวอนามัยหรือศูนย์อาชีวอนามัย และจัดตั้งเป็น “ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง” เมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลาง ได้ขอจัดต้ังกองอาชีวอนามัย สังกัดกรมส่งเสริมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขข้ึน และมีศูนย์อาชีวอนามัยภาคกลางเป็นหน่วยงานในภูมิภาค สังกัดกองอาชีวอนามัย ในปี พ.ศ. 2517 กรมส่งเสริมสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อเป็น กรมอนามัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้โอนไปสังกัดกรมควบคุมโรค เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนเป็น “กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”                        กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 15 


   17   18   19   20   21