Page 21 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 21

  ยุทธศําสตร์และนโยบํายที่เกี่ยวข้อง กองโรคจํากกํารประกอบอําชีพและสิ่งแวดล้อม                     ยุทธศําสตร์ชําติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2580) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธ์ 2 การสร้าง ยุทธ์ 3 การพัฒนาและ ความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธ์ 5 การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม      แผนพัฒนําเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ ฉบับที่ 12 ยุทธ์ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ ยุทธ์ 2 การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธ์ 4 การเติบโตที่เป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     แผนแม่บทภํายใต้ยุทธศําสตร์ชําติ แผนแม่บทฯ (13) แผนแม่บทฯ (18) ประเด็นที่ 6.2 ประเด็นการเสริมสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ (SEZ)                 ให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ประเด็นที่ 9.1 โครงสร้างพื้นฐานฯ (EEC)      กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 17   


   19   20   21   22   23