Page 22 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 22

    ยุทธศําสตร์ชําติ ระยะ 20 ปี ด้ํานสําธํารณสุข ยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)                   4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)         ยุทธศําสตร์ชําติ ระยะ 20 ปี ด้ํานกํารป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภําพ (พ.ศ. 2561 - 2580)  ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 ประชําชนได้รับกํารป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภําพ ระดับมําตรฐํานสํากล ภํายใน ปี 2580 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และการบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ การพัฒนากาลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ    18 รายงานประจาปี 2562   


   20   21   22   23   24