Page 23 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 23

  แผนงํานโรคจํากกํารประกอบอําชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคจํากกํารประกอบอําชีพและส่ิงแวดล้อม ปี 2562 1 2 3 5 6     การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม การสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบงาน จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์                          4  มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกาหนด         โครงการเด็กฉลาดปลอดภัยห่างไกลสารตะก่ัว : สถานการณ์การสัมผัสสารตะก่ัว การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและ Wellness Center กลุ่มวัยทางาน                                              กองโรคจากการประกอบอาชีีพและส่ิ่ิงเเวดล้้อม 19 


   21   22   23   24   25