Page 24 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 24

                                                   20 รายงานประจาปี 2562 รองผู้อานวยการฯ (ด้านบริหาร) รองผู้อานวยการฯ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) รองผู้อานวยการฯ (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ (ด้านขับเคลื่อนนโยบาย) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ และพิษวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มยุทธศาสตร์ และประเมินผล กลุ่มพัฒนาวิชาการ และนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย งานสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม โครงสร้ํางกองโรคจํากกํารประกอบอําชีพและสิ่งเเวดล้อม กลุ่มขับเคลื่อนกฎหมาย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ผู้อานวยการกอง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง อ้างอิงจาก คาสั่งสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ 30/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 


   22   23   24   25   26