Page 33 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 33

          ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 1) ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ท้ังตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และ สร้างนวัตกรรม ชุดทดสอบ หรือเครื่องมืออย่างง่าย เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ ส่ิงแวดล้อม 2) ตรวจวเิ คราะหต์ วั อยา่ งทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ สนบั สนนุ การดา เนนิ งานเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ และการสอบสวนโรคของ หน่วยงานและเครือข่าย บริการตรวจวิเคราะห์สาหรับส่ิงส่งตรวจท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การตรวจในระดับตติยภูมิ รวมท้ัง การตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันผล 3) พัฒนาฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการจัดทาข้อเสนอนโยบายหรือมาตรการใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 4) พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 5) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ืองโดยการพัฒนาแนวทาง มาตรฐาน คู่มือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ สงิ่ แวดลอ้ ม รวมทงั้ ดา เนนิ การทดสอบความชา นาญ (Proficiency Testing) ดา้ นการตรวจวเิ คราะหแ์ กห่ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารเครอื ขา่ ย 6) พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการของกลมุ่งานและองคก์รตามมาตรฐานของสานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสากล 7) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางาน 8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 29 


   31   32   33   34   35