Page 34 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 34

       ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าท่ีดังน้ี 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม ในระดับพื้นที่และประเทศ 2) พัฒนากลไกการทางาน และ จัดทาแนวทาง คู่มือ มาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้ง เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต เพ่ือสนับสนุน การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมในจังหวัดชายฝั่งทะเลด้าน ทิศตะวันออกของอ่าวไทย 3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และให้บริการ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อมทาง ห้องปฏิบัติการและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางาน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ 4) สนับสนุนวิชาการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพื้นท่ี 5) พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการของกลมุ่งานและองคก์รตามมาตรฐานของสานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสากล 6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    30 รายงานประจาปี 2562 


   32   33   34   35   36