Page 41 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 41

 6. โรคซิลิโคสิส ข้อมูลผู้ป่วยโรคซิลิโคสิส จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับ การวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD-10-TM เป็น J62.8 (Pneumoconiosis due to other dust containing silica) ในปี พ.ศ. 2562 มรี ายงานผปู้ ว่ ยโรคซลิ โิ คสสิ จา นวน 168 ราย คดิ เปน็ อตั ราปว่ ย 0.36 ตอ่ ประชากรแสนคน โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยสูงสุด ในปี พ.ศ. 2561 (อัตราป่วย 0.52 ต่อประชากรแสนคน) และพบผู้ป่วยน้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2558 (อตั ราปว่ ย 0.84 ตอ่ ประชากรแสนคน) กลมุ่ อายทุ มี่ รี ายงานอตั ราปว่ ยสงู สดุ คอื กลมุ่ อายุ 60 ปขี น้ึ ไป (อตั ราปว่ ย 0.84 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี (อัตราป่วย 0.33 ต่อประชากรแสนคน) พ.ศ. 2562 ผŒูป†วยโรคซิลิโคสิส 168 ราย คดิ เปนš อตั ราปว† ย 0.36 ตอ‹ ประชากรแสนคน อตั ราปว† ยแยกตามกลม‹ุ อายุ       อตั ราปว† ย อตั ราปว† ย 0.84 0.33    ต‹อประชากร แสนคน 60 ป‚ขึ้นไป ต‹อประชากร แสนคน 15 - 59 ป‚                           อตั ราปว ยตอ ประชากรแสนราย 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.52 0.41 2560 2561 อตัราปวยโรคปอดฝนุหนิ (Silicosis)ปพ.ศ.2558-2562  0.5 0.16 0.36 2562 ป       0 2558 2559     กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 37 


   39   40   41   42   43