Page 42 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 42

   7. โรคจํากพิษสํารทําละลํายอินทรีย์ ข้อมูลผู้ป่วยโรคจากพิษสารทาละลายอินทรีย์จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD-10-TM เป็น T52.0 - T52.9 (Toxic effects of Organic solvents) รว่ มกบั สาเหตภุ ายนอก รหสั หลกั ท่ี 5 (กจิ กรรม) เปน็ .2 (สาเหตภุ ายนอกทเ่ี ปน็ การทา งาน ใ น ห น า้ ท )ี ่ ใ น ป ี พ . ศ . 2 5 6 2 ม รี า ย ง า น ผ ป้ ู ว่ ย โ ร ค จ า ก พ ษิ ส า ร ท า ล ะ ล า ย อ นิ ท ร ยี ์ จ า น ว น 5 2 5 ร า ย ค ดิ เ ป น็ อ ตั ร า ป ว่ ย 1 . 1 4 ต อ่ ป ร ะ ช า ก ร แสนคน โดยตลอด 5 ปที ผี่ า่ นมา พบผปู้ ว่ ยสงู สดุ ในปี พ.ศ. 2558 (อตั ราปว่ ย 1.35 ตอ่ ประชากรแสนคน) และพบผปู้ ว่ ยนอ้ ยทสี่ ดุ ในปี พ.ศ. 2560 (อตั ราปว่ ย 0.24 ตอ่ ประชากรแสนคน) กลมุ่ อายทุ มี่ รี ายงานอตั ราปว่ ยสงู สดุ คอื กลมุ่ อายนุ อ้ ยกวา่ 5 ปี (อตั ราปว่ ย 6.19 ตอ่ ประชากรแสนคน) รองลงมาคอื กลมุ่ อายมุ ากกวา่ 60 ปี (อตั ราปว่ ย 1.08 ตอ่ ประชากรแสนคน) และกลมุ่ อายุ 15 - 59 ปี (อัตราป่วย 0.84 ต่อประชากรแสนคน) พ.ศ. 2562 ผŒูป†วยโรคจากพิษ สารทําละลายอินทรีย 525ราย คดิ เปนš อตั ราปว† ย 1.14 ตอ‹ ประชากรแสนคน อตั ราปว† ยแยกตามกลม‹ุ อายุ          อตั ราปว† ย อตั ราปว† ย อตั ราปว† ย  6.19 1.08 0.84        ต‹อประชากร แสนคน นŒอยกว‹า 5 ป‚ ต‹อประชากร แสนคน มากกว‹า 60 ป‚ ต‹อประชากร แสนคน 15 - 59 ป‚            อตั ราปว ยตอ ประชากรแสนราย 1.6 1.4 1.2 0.81 0.6 0.4 0.2 1.35 1.28 1.06 1.14 อตั ราปว ยจากพษิ สารตวั ทําละลายอนิ ทรยี จ ากการทํางาน ป พ.ศ. 2558 - 2562       0.24  0 2558 2559 2560 ป 2561 2562 ป     38 รายงานประจาปี 2562 


   40   41   42   43   44