Page 43 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 43

 8. โรคประสําทหูเส่ือมจํากเสียงดัง ข้อมูลผู้ป่วยโรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดังจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บป่วยด้วยโรคตามรหัส ICD-10-TM เป็น H83.3 (สูญเสียการได้ยิน จากผลของเสียงต่อหูชั้นใน) และ H90.3 - H90.5 (สูญเสียการได้ยินจากประสาทหูเสื่อม) ในปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผู้ป่วย โรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดัง จานวน 836 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.82 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ. 2558 (อัตราป่วย 95.87 ต่อประชากรแสนคน) กลุ่มอายุที่มีรายงานอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี (อัตราป่วย 4.77 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี (อัตราป่วย 1.40 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (อัตราป่วย 0.28 ต่อประชากรแสนคน) พ.ศ. 2562 ผูŒป†วยโรคประสาทหูเสื่อม จากเสียงดัง 836ราย คดิ เปนš อตั ราปว† ย 1.82 ตอ‹ ประชากรแสนคน อตั ราปว† ยแยกตามกลม‹ุ อายุ          อตั ราปว† ย อตั ราปว† ย อตั ราปว† ย 4.77 1.40 0.28   ต‹อประชากร แสนคน มากกว‹า 60 ป‚ ต‹อประชากร แสนคน 15 - 59 ป‚ ต‹อประชากร แสนคน 10 - 14 ป‚  อตั ราปว ยตอ ประชากรแสนราย 140 120 100 80 60 40 20 0 117.55 95.87 78.24 อตั ราปว ยโรคการไดย นิ เสอ่ื มจากเสยี ง ป พ.ศ. 2558 - 2562       2.3 2560 2561 2562 1.82 ป      2558 2559 ป กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 39 


   41   42   43   44   45