Page 46 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 46

   3.1 ผลกํารปฏิบัติรําชกํารตํามคํารับรองกํารปฏิบัติรําชกําร ประจําปีงบประมําณ พ.ศ. 2562 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค   ตัวชี้วัดผลกํารปฏิบัติรําชกําร คะแนน ประเมินตนเอง คะแนน ก.พ.ร. ประเมิน ปี 62    ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 0.5000 0.4400 1.943 1.9400          ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อมูลสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก   0.5000 ไทยกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี 0.5000         ระดบั ความสา เรจ็ ของการพฒั นาระบบเฝา้ ระวงั สขุ ภาพและสงิ่ แวดลอ้ มในพนื้ ท่ี เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเร่ืองโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรค กาหนด 0.5000 0.3950 0.3950 0.5000    องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Based 0.5       -  1.3121  องค์ประกอบที่ 3 Area Based ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วนาไปใช้ประโยชน์                 0.3950 ระดบั ความสา เรจ็ ของการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการปฏบิ ตั ริ าชการของหนว่ ยงาน                   0.4891 0.5000  -  องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based 1.471   0.4850   ระดบั ความสา เรจ็ ชองหนว่ ยงานในการดา เนนิ การบรหิ ารจดั การองคก์ รไดต้ าม เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกาหนด 0.4280 0.9900  องค์ประกอบที่ 5 Potential Based 0.5000  0.4860  0.980   ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือน   0.4900 ยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานดาเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปองค์กร        0.5000 0.4800        0.5000 น้ําหนักรวม 4.8940 4.6371   42 รายงานประจาปี 2562 องค์ประกอบที่ 1 Functional Based    0.5000       0.4430   


   44   45   46   47   48