Page 52 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 52

2. สิ่งท่ีต้องพัฒนาในปีต่อไป สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้กับแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ และ สรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจแนวทางปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายใหก้ บั นายจา้ ง ผคู้ รอบครองแหลง่ กา เนดิ มลพษิ หนว่ ยบรกิ าร สถานพยาบาล สาธารณสุข และการขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก สงิ่ แวดลอ้ ม พ.ศ. 2562 พรอ้ มทง้ั การกา กบั การใชบ้ งั คบั กฎหมายอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง และการพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรผทู้ ตี่ อ้ งบงั คบั ใช้ กฎหมายให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 3.3.2 ผลการดาเนินงานโครงการจุดเน้น 6 โครงการ 1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม                                                                แผนงํานจุดเน้น กรมควบคุมโรค ปี 2562 2) การสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมท่ีรับผิดชอบงาน 3) จังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพการจัดบริการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี กรมควบคุมโรคกาหนด 5) การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและ Wellness Center กลุ่มวัยทางาน                 6) โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว : สถานการณ์ การสัมผัสสารตะกั่ว 1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ปี 2560 - 2561 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พัฒนางานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม โดยการพฒั นารปู แบบการจดั ทา ขอ้ มลู พน้ื ฐานดา้ นอาชวี อนามยั และสงิ่ แวดลอ้ ม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ในเขตพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษ (Special Economic Zone : SEZ) 10 จงั หวดั และเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 3 จังหวัด และเพ่ือการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 จึงขยายและยกระดับการ ดาเนินงานจัดทาข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมเปน็แผนงานจดุเนน้ กรมควบคมุโรคปี2562ไดด้าเนนิการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health profile : OEHP)    48 รายงานประจาปี 2562 


   50   51   52   53   54