Page 54 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 54

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2562 โดยมีเป้าหมาย ให้ 24 จังหวัด เข้าร่วมนาเสนอผลความก้าวหน้าการจัดทาและพัฒนา OEHP ของจังหวัด ผลการดาเนินงาน ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. จงั หวดั ในเขตสขุ ภาพพเิ ศษเชงิ อตุ สาหกรรมมกี ารพฒั นาระบบฐานขอ้ มลู เพอื่ การเฝา้ ระวงั จากประเดน็ ปญั หาในพนื้ ที่ ที่เคยมีการดาเนินงานนาร่องจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในพ้ืนท่ี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ตราด   50 รายงานประจาปี 2562 


   52   53   54   55   56