Page 55 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 55

 สระแกว้ หนองคาย นครพนม มกุ ดาหาร และนราธวิ าส และจงั หวดั ในพนื้ ทเี่ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มีไฟล์ฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. จงั หวดั ในเขตสขุ ภาพพเิ ศษเชงิ อตุ สาหกรรมทมี่ กี ารพฒั นาขอ้ มลู พน้ื ฐานดา้ นอาชวี อนามยั และสงิ่ แวดลอ้ ม 11 จงั หวดั คอื จงั หวดั ในพน้ื ทเ่ี ขตเมอื งอตุ สาหกรรมเชงิ นเิ วศ (Eco Industrial Town : Eco-town) ไดแ้ ก่ ปทมุ ธานี สระบรุ ี พระนครศรอี ยธุ ยา สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้าน อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมตามแบบรายงานและรูปเล่ม 2) การสรา้ งขดี ความสามารถของบคุ ลากรดา้ นโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ มทร่ี บั ผดิ ชอบงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เล็งเห็นความสาคัญของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีสมรรถนะ/ ศักยภาพในการดาเนินงานสอบสวนโรคหรือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นที่ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้สารวจข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สารวจสมรรถนะทางด้านการสอบสวนโรคด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2559 พบว่า มีจังหวัดท่ีมีการจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จานวน 60 จังหวัด และยังไม่ได้จัดต้ัง 17 จังหวัด และมีการสารวจสมรรถนะทางด้านการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม จากผู้ตอบแบบสารวจ 66 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 ดงั นน้ั จงึ มกี ารจดั ทา แนวทางในการพฒั นาขดี ความสามารถดา้ นโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ ม และการสารวจสมรรถนะในการสอบสวนโรค เพ่ือการดาเนินงานในพื้นที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านการสอบสวนโรค ในระดับพื้นฐาน และระดับก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในสา นกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั ทกุ แหง่ มสี มรรถนะดา้ นการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ ม และผา่ นเกณฑ์ การทดสอบตามแบบทดสอบวัดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินการจัดตั้งทีมสอบสวนโรคเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ระดบั พนื้ ฐาน ระหวา่ งวนั ท่ี 13 - 15 กมุ ภาพนั ธ์ เปา้ หมาย : 76 จงั หวดั มกี ลมุ่ เปา้ หมายเขา้ รว่ ม : 55 จงั หวดั จา นวน 109 คน สาหรับบุคลากรของกลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยใน 53 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ที่ไม่ใช่จังหวัดท่ี เป็นพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม    กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 51 


   53   54   55   56   57