Page 56 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 56

 ระดับก้าวหน้า ระหว่างวันท่ี 19 - 21 มิถุนายน 2562 จากเป้าหมาย 27 จังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 24 จังหวัด จานวน 80 คน สา หรบั บคุ ลากรของกลมุ่ งานอนามยั สงิ่ แวดลอ้ มและอาชวี อนามยั ของจงั หวดั ทเ่ี ปน็ พน้ื ทเี่ ขตสขุ ภาพพเิ ศษเชงิ อตุ สาหกรรม 3) จงั หวดั มรี ะบบการจดั การปจั จยั เสย่ี งจากสง่ิ แวดลอ้ มและสขุ ภาพอยา่ งบรู ณาการมปี ระสทิ ธภิ าพและยงั่ ยนื การดาเนินงานด้านการพัฒนาให้“จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่าง บรู ณาการมปี ระสทิ ธภิ าพและยง่ั ยนื ” (ประเดน็ ที่ 6 มกี ารจดั ระบบเฝา้ ระวงั สขุ ภาพจากการประกอบอาชพี และมลพษิ สง่ิ แวดลอ้ ม) ซ่ึงบูรณาการดาเนินงานร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โดยดาเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการดาเนินงาน คือ ร้อยละ 100 ของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงจาก สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระดับพื้นฐาน (วัดรวมผลการดาเนินงานทั้ง 6 ด้าน) ผลการดา เนนิ งานปี 2562 พนื้ ทมี่ กี ารดา เนนิ งานในการรวบรวมขอ้ มลู ผลการประเมนิ ตนเอง โดยพบวา่ มจี งั หวดั ทผี่ า่ นขนั้ พนื้ ฐานขนึ้ ไป จานวน 46 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของทั้งหมด 1) จังหวัดที่ผ่าน ระดับพื้นฐาน จานวน 33 จังหวัด 2) จังหวัดที่ผ่าน ระดับดี จานวน 11 จังหวัด 3) จังหวัดที่ผ่าน ระดับดีมาก จานวน 2 จังหวัด 4) จังหวัดท่ีมีการประเมินตนเองแล้วแต่ยังไม่ผ่าน เกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน จานวน 22 จังหวัด ฐานข้อมูล : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย (20 กันยายน 2562)    52 รายงานประจาปี 2562 


   54   55   56   57   58