Page 58 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 58

  ตารางที่ 3 เปา้ หมายและผลการดา เนนิ งานพฒั นาหนว่ ยบรกิ ารสขุ ภาพตามมาตรฐานจดั บรกิ ารอาชวี อนามยั และเวชกรรม ส่ิงแวดล้อม จาแนกตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  เป้ําหมําย  ผลกํารดําเนินงําน  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 1. รอ้ ยละประชาชนกลมุ่ เสยี่ งในพนื้ ทมี่ ลพษิ สงิ่ แวดลอ้ มไดร้ บั การดแู ลสขุ ภาพ และป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562)   ร้อยละ 40 ประชาชน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล สุขภาพฯ (ยอดสะสม) ร้อยละ 49.08 ของกลุ่ม วัยแรงงานเข้าถึง บริการสวัสดิการและ อาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ  2. หนว่ ยบรกิ ารสขุ ภาพ(รพศ./รพท./รพช.(M2))มกี ารจดั บรกิ ารอาชวี อนามยั และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกาหนด (ระดับ เริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป)     ร้อยละ 100  163 แห่ง จาก 202 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 80.69  3. หนว่ ยบรกิ ารสขุ ภาพในพนื้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ (SEZ) (รพศ./รพท./รพช.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่ กรมควบคุมโรคกาหนด (ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป)     ร้อยละ 80  29 แห่ง จาก 30 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 96.66  4. หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (รพศ./รพท./รพช.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมได้ ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกาหนด (ระดับดีขึ้นไป)     ร้อยละ 50 (ผ่านระดับดีขึ้นไป)  14 แห่ง จาก 32 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 43.75  5. หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต.) มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม     ร้อยละ 30  2,907 แห่ง จาก 9,763 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 29.78  6. โรงพยาบาลผา่ นเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดบั ดมี าก Plus        อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง      231 แห่ง จาก 896 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.78  7. หนว่ ยบรกิ ารสาธารณสขุ ในเขตพนื้ ทกี่ รงุ เทพมหานคร (โรงพยาบาลในสงั กดั สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร) มีการจัดบริการตามมาตรฐานจัดบริการ อาชีวอนามัยสาหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขและเอกชน (ระดับพื้นฐานขึ้นไป)    13 แห่ง     8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.54  8. หน่วยบริการสุขภาพ(รพ.สต.)มีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน ในชุมชน ได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกาหนด    ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 70    4,822 แห่ง จากหน่วยบริการ สุขภาพฯ ที่มีการ จัดบริการอาชีวอนามัยฯ ทั้งหมดจานวนรวม 7,739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.51    ท่ีมา ข้อ 2 - 7 ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 19 มีนาคม 2563 ข้อ 1, 8 ข้อมูลจากงานอาชีวอนามัย กลุ่มพัฒนามาตรการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 54 รายงานประจาปี 2562 


   56   57   58   59   60