Page 59 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 59

 5) การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและ Wellness Center กลุ่มวัยทางาน กรมควบคมุ โรครว่ มกบั หนว่ ยงานเครอื ขา่ ยทเี่ กย่ี วขอ้ ง ไดข้ บั เคลอ่ื นการดา เนนิ งาน ศนู ยส์ ขุ ภาพดวี ยั ทา งาน (Wellness Center) ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการ โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นกลไกที่สาคัญในการ เชื่อมโยงการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ระหว่างสถานประกอบการและหน่วยบริการสาธารณสุขของ ประเทศไทย เพอื่ ใหป้ ระชาชนกลมุ่ วยั ทา งานในสถานประกอบการของประเทศไทยมสี ขุ ภาพทแี่ ขง็ แรงในทกุ มติ ิ มกี ลไกการดแู ล สุขภาพและมีการบริหารจัดการได้ด้วยองค์กรอย่างยั่งยืน โดยผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 สามารถดาเนินงานบรรลุ เป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ (1) เกิดศูนย์สุขภาพดีวัยทางานในหน่วยบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการ อย่างน้อย 24 แห่ง ทว่ั ประเทศ ผลการดา เนนิ งาน คอื เกดิ ศนู ยส์ ขุ ภาพดวี ยั ทา งานในหนว่ ยบรกิ ารสาธารณสขุ จา นวน 44 แหง่ และ ในสถานประกอบการ จานวน 55 แห่ง (2) เกดิ การจบั คกู่ ารดา เนนิ งานของศนู ยส์ ขุ ภาพดวี ยั ทา งานในหนว่ ยบรกิ ารสาธารณสขุ และสถานประกอบการ อย่างน้อย 24 คู่ ผลการดาเนินงาน คือ เกิดการจับคู่การดาเนินงานของศูนย์สุขภาพดีวัยทางานในหน่วยบริการสาธารณสุขและ สถานประกอบการ จานวน 54 คู่ เป้ําหมําย 2 ตัวช้ีวัด 12        เกิดศูนย์สุขภาพดีวัยทางานในหน่วยบริการ สาธารณสุขและสถานประกอบการ อย่างน้อย 24 แห่ง ท่ัวประเทศ ผลกํารดําเนินงําน เกิดศูนย์สุขภาพดีวัยทางาน หน่วยบริการสาธารณสุข เกิดการจับคู่การดาเนินงานของศูนย์สุขภาพดี วัยทางานในหน่วยบริการสาธารณสุข และ สถานประกอบการ อย่างน้อย 24 คู่ ผลกํารดําเนินงําน เกิดการจับคู่การดาเนินงานของ ศูนย์สุขภาพดีวัยทางานในหน่วยบริการ สาธารณสุข และสถานประกอบการ จานวน 54 คู่                                                        จานวน 44 แห่ง              สถานประกอบการ   จานวน 55 แห่ง       กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 55 


   57   58   59   60   61