Page 61 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 61

   ลูกจ้างได้รับการดูแลผ่าน ศูนย์สุขภาพดีวัยทางาน ในหน่วยบริการสาธารณสุข 12,942 คน 29,791 คน ลูกจ้างได้รับการดูแลผ่าน ศูนย์สุขภาพดีวัยทางาน ในสถานประกอบการ                                                         ข้อมูลจากสถานประกอบการที่ขอรับรองต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทางานในสถานประกอบการ ประจา ปีงบประมาณ 2562 จานวน 8 แห่ง พบว่า มีนโยบายในการสนับสนุนการดาเนินงานท่ีชัดเจน มีคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ มีการจัดสรรพื้นท่ีของศูนย์สุขภาพดีวัยทางานในห้องรักษาพยาบาลและจัดไว้ร่วมกับคลินิกความปลอดภัยฯ เกิดการคัดกรอง ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนนาไปสู่การใช้ชุดกิจกรรม (Intervention) ในการลดความเสี่ยงที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) การให้ ความรู้เร่ืองเสียงดัง 2) การจัดการเรื่อง office syndrome 3) การดาเนินงานด้านสุขภาพจิต 4) การดาเนินงานด้านการป้องกัน วัณโรค 5) การให้ความรู้เรื่องโรคจากการทางานและโรคจากชีวิตประจาวัน และเกิดกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อลดพุง ลดโรค และการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการจัดชุดกิจกรรมในการลดความเส่ียง อันได้แก่ 1) พัฒนา App AMPOS เพื่อวัดค่า BMI 2) ชมรมวงิ่ เพอื่ สขุ ภาพ 3) นวตั กรรมการสรา้ งสขุ โดยการบรู ณาการกจิ กรรมเพอ่ื สงั คม วฒั นธรรม การสง่ เสรมิ การมสี ขุ ภาพ ท่ีแข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด 4) นวัตกรรม จัดการความเสี่ยงโรคจากการทางาน : กิจกรรมยืดเหยียด และ การจัดห้อง พกั ผอ่ นสา หรบั พนกั งานเพอื่ ลดการเมอื่ ยลา้ จากการใชส้ ายตานาน ๆ ยนื นาน ๆ 5) นวตั กรรม Audio Repeat Program (โปรแกรม วิเคราะห์ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเพื่อให้ทราบผลทันทีว่าค่าการได้ยินแตกต่างไปจากค่าการได้ยินพื้นฐานที่ความถี่ใด ความถ่ีหน่ึงต้ังแต่ 15 เดซิเบลหรือไม่) โดยดาเนินการร่วมกับศูนย์สุขภาพดีวัยทางานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลที่มี ความเชยี่ วชาญเฉพาะดา้ น จากการเกบ็ ขอ้ มลู ของสถานประกอบการ พบวา่ การดา เนนิ งานศนู ยส์ ขุ ภาพดวี ยั ทา งานนน้ั จะชว่ ยให้ ประชาชนวัยทางานได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดัน/เบาหวาน จานวน 13,872 ครั้ง ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรค ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จานวน 4,366 ครั้ง ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคจากการประกอบอาชีพ จานวน 2,898 ครั้ง ได้รับ การคัดกรองปัญหาด้านสุขภาพจิต จานวน 4,148 คร้ัง ได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง จานวน 8,735 คน สามารถลด จานวนผู้สูบบุหรี่ ลงได้ 20 คน ทาให้มีเงินเก็บกลับคืนผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ จานวน 10,500 บาทต่อปี ลดจานวนผู้ท่ีมีปัญหา BMI เกินค่ามาตรฐาน ลงได้ 70 คน ลดค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ยา ลงได้ 279,435 บาท ลดวันลาใน 1 ปี ได้ถึง 1,840 วัน และลดวันลา เฉลี่ยของลูกจ้าง/คน/ปี ได้ถึง 4.88 วัน ลดค่าต้นทุนในการเสียโอกาสที่พนักงานหยุดงาน ถึง 4,036,200 บาท และลดการรักษา พยาบาลที่สถานประกอบการต้องจ่ายได้ถึง 1,184,811.50 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.46 ทั้งนี้ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน พบทั้งในด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านระบบข้อมูล ด้านระยะเวลาในการดาเนินงาน ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ และด้านงบประมาณ กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 57 


   59   60   61   62   63