Page 63 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 63

 6) โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่ว การดาเนินงาน เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม จากการดาเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบจากการรับสัมผัสสารตะกั่วในส่ิงแวดล้อม ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทราบปัญหาการรับสัมผัสสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ เด็กเล็ก ที่อาจจะได้รับสัมผัสสารตะก่ัวได้จากส่ิงต่างรอบตัว เช่น การใช้ถ้วยชามเคลือบด้วยสารตะกั่ว ภาชนะเซรามิก พืชผลการเกษตร จากพื้นท่ีท่ีมีสารตะกั่วปนเป้ือน สมุนไพรยาจีน เคร่ืองสาอาง หรือเครื่องเล่นท่ีทาสีที่มีสารตะกั่ว ของเล่นเด็กท่ีมีการใช้สี หรือ ส่วนผสมของสารตะกั่วลงในผลิตภัณฑ์ พืชผลการเกษตรจากพื้นท่ี ท่ีมีสารตะก่ัวปนเป้ือน ภาชนะเซรามิก ถ้วยชามเคลือบ ด้วยสารตะกั่ว สมุนไพรยาจีน เครื่องสาอาง เคร่ืองเล่นท่ีทาสีที่มีสารตะกั่ว ของเล่นเด็กท่ีมีการใช้สี หรือ ส่วนผสมของสารตะกั่ว ลงในผลิตภัณฑ์ อีกท้ังพฤติกรรมของเด็ก เช่น การหยิบจับของเล่นที่มีสีเข้าปาก การคลานเล่นบนพื้นท่ีมีสภาพแวดล้อม ปนเปอ้ื นสารตะกวั่ จากการหลดุ ลอกของสที าผนงั บา้ น หรอื อาศยั อยใู่ นเขตอตุ สาหกรรมทม่ี กี ารใชส้ ารตะกวั่ หรอื ผปู้ กครองทา งาน ท่ีเกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว เช่น ทาอาชีพร้อยแหอวนและถ่วงด้วยตะกั่ว ทางานเก่ียวกับการคัดแยกขยะอันตราย ที่ทาให้สามารถ รับสัมผัสสารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมการดาเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 1. กรมควบคุมโรค มีการกาหนดตัวชี้วัดแผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 20 ปี ภายใต้แผนงานลดโรคลดเส่ียงจากมลพิษส่ิงแวดล้อม (อัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็ก 0 - 14 ปี) โดยการ จดั ทา แผนยทุ ธศาสตร์ โครงการ เพอ่ื ผลกั ดนั ใหเ้ กดิ มาตรการลดโรค/ลดเสยี่ งจากมลพษิ สงิ่ แวดลอ้ ม กรณโี รคพษิ ตะกวั่ ในเดก็ อายุ 0 - 14 ปี โดยมีการทบทวนสถานการณ์การรายงานโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ปี ท่ีพบจากการรายงานในระบบ Health Data Center (HDC) ปี 2561 และใหห้ นว่ ยงานสาธารณสขุ ในพนื้ ทดี่ า เนนิ การทวนสอบขอ้ มลู โดยใชแ้ บบฟอรม์ การทวนสอบ ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม : กรณีโรคพิษสารตะกั่วในเด็กอายุ 0 - 14 ปี (Pb-RP-01) และแจ้ง กลบั มายงั กองโรคจากการประกอบอาชพี และสง่ิ แวดลอ้ ม กรมควบคมุ โรค เพอ่ื นา มาสรปุ สถานการณอ์ ตั ราการปว่ ยโรคพษิ ตะกวั่ ในเด็กอายุ 0 - 14 ปี และจะมีการดาเนินการต่อเน่ือง โดยจะมีการเพ่ิมกิจกรรมการสอบสวนโรค กรณีพบผู้ป่วยพิษตะก่ัว เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีสามารถดาเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพเชิงรุกต่อไป 2. การพฒั นาศกั ยภาพผเู้ กยี่ วขอ้ งกบั การเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค และผลกระทบตอ่ สขุ ภาพจากการ รับสัมผัสสารตะก่ัวในระดับพื้นที่ เนื้อหาหลักสูตรหน่วยงานการเรียนรู้ 7 หน่วย ประกอบด้วย (1) บรรยายความเป็นมา/ สถานการณ์ปัญหาจากการสัมผัสสารตะก่ัวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก (2) บรรยายความรู้ท่ัวไปของสารตะก่ัว จากน้ัน ในหน่วยงานการเรียนรู้ท่ี 3 - 7 จะเป็นการทากิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ (3) แหล่งปนเปื้อนสารตะก่ัวท่ีมีในชุมชน และโรงเรียน (4) ช่องทางการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายคน และการป้องกันไม่ให้สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย (5) อาการผู้ที่ได้รับสารตะก่ัว เข้าสู่ร่างกาย และการรักษาพิษตะก่ัว (6) การดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยจากสารตะก่ัว (7) การส่ือสาร ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่วสู่ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ให้กับบุคลากรหน่วยงานสาธารณสุข ครู ครูพี่เลี้ยง และ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นทอ้ งถนิ่ เพอื่ ใหเ้ กดิ การดา เนนิ การปอ้ งกนั ควบคมุ โรคพษิ ตะกวั่ ในเดก็ แบบบรู ณาการในพนื้ ทอ่ี ยา่ งเปน็ รปู ธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 59 


   61   62   63   64   65