Page 64 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 64

 บรรยายความเป็นมา/ สถานการณ์ปัญหาจากการสัมผัสสารตะก่ัว ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก 2 3 4 5 6 7 3. จัดทาข้อมูลสถานการณ์การสัมผัสสารตะก่ัวในเด็กไทยกลุ่มอายุ0-5ปีปีงบประมาณ2562ภายใต้ “โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันการสัมผัสสารตะก่ัว ในเด็ก และพัฒนาระบบบริการ (Well Child Clinic : WCC) ในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่ม อายุ 0 - 5 ปี กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กไทยท่ีมีอายุระหว่าง 0 - 5 ปีท่ีเข้ารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) ทั่วประเทศ ดาเนินงานผ่านสานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1    บรรยายความรู้ทั่วไปของสารตะก่ัว   แหล่งปนเปื้อนสารตะกั่วที่มีในชุมชน และโรงเรียน    ช่องทางการรับสัมผัสสารตะก่ัวเข้าสู่ร่างกายคน และการป้องกัน ไม่ให้สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย       เนื้อหาหลักสูตรหน่วยงาน การเรียนรู้ 7 หน่วย การดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยจาก สารตะก่ัว การสื่อสารความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่วสู่ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ให้กับบุคลากรหน่วยงานสาธารณสุข ครู ครูพี่เล้ียง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาการผู้ที่ได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย และการรักษาพิษตะกั่ว        60 รายงานประจาปี 2562 


   62   63   64   65   66