Page 65 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 65

 กิจกรรมที่สาคัญในการดาเนินงาน ได้แก่ การซักประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง การเก็บตัวอย่างเลือด การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทารายงานสถานการณ์ระดับเขต และระดับประเทศ 1) ผลการดาเนินงาน มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวนท้ังสิ้น 179 แห่ง ใน 48 จังหวัด และ ได้กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4,124 คน ท้ังนี้ กรณีที่พบเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีระดับตะกั่วในเลือดเกินค่าเฝ้าระวังฯ ในเด็ก (10 μg/dL) จะได้รับการซักประวัติเพิ่มเติม หรือสอบสวนโรคหาปัจจัยการสัมผัส ส่งเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลตามแนวทางของ ราชวทิ ยาลยั กมุ ารแพทยแ์ หง่ ประเทศไทย และหนว่ ยงานสาธารณสขุ ในพนื้ ทจี่ ะดา เนนิ การเฝา้ ระวงั ฯ อยา่ งตอ่ เนอื่ งตามแนวทาง คู่มือเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็กของกรมควบคุมโรค          การซักประวัติ การสัมผัสปัจจัยเส่ียง การเก็บตัวอย่างเลือด การวิเคราะห์ข้อมูล มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 179 แห่ง ใน 48 จังหวัด และได้กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4,124 คน การจัดทารายงานสถานการณ์ ระดับเขต และระดับประเทศ        ซักประวัติเพ่ิมเติม หรือสอบสวนโรค หาปัจจัยการสัมผัส ส่งเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลตาม แนวทางของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นท่ี พบเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีระดับตะกั่วในเลือดเกินค่าเฝ้าระวังฯ ในเด็ก (10 μg/dL) ดาเนินการเฝ้าระวังฯ อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางคู่มือเฝ้าระวังและป้องกัน โรคพิษตะก่ัวในเด็กของกรมควบคุมโรค         ซึ่งผลการดาเนินงานน้ี จะนาไปสู่ฐานข้อมูล และสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี ของประเทศ นาไปสู่การกาหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อการควบคุมความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กจาก สงิ่ แวดลอ้ ม และพฒั นาระบบบรกิ ารคลนิ กิ สขุ ภาพเดก็ ดี เพอื่ ดแู ลเดก็ ทไี่ ดร้ บั ผลกระทบตอ่ สขุ ภาพจากมลพษิ สงิ่ แวดลอ้ ม รวมถงึ การจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และกลไกด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 61 


   63   64   65   66   67