Page 66 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 66

  2) การดา เนนิ งานเฝา้ ระวงั สขุ ภาพเดก็ กลมุ่ เสยี่ งการรบั สมั ผสั สารตะกวั่ และมพี ฒั นาการลา่ ชา้ ในพน้ื ท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพังงา ร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ดาเนินการ ต ร ว จ ค ดั ก ร อ ง ร ะ ด บั ส า ร ต ะ ก ว่ ั ใ น เ ล อื ด เ ด ก็ ก ล ม่ ุ เ ส ยี ่ ง พ ฒั น า ก า ร ล า่ ช า้ ใ น พ น้ ื ท ี ่ ต ร ว จ ว ดั ร ะ ด บั ต ะ ก วั ่ ใ น เ ล อื ด จ า ก ป ล า ย น วิ ้ แ บ บ อ า่ น ค า่ ท นั ท ี (real time) ดว้ ยเครอ่ื ง Lead Care II พบมกี ลมุ่ เสย่ี งทมี่ ารบั บรกิ ารตรวจคดั กรอง จา นวน 171 ตวั อยา่ ง (เดก็ ชาย 82 คน และ เดก็ หญงิ 89 คน) อายตุ า่ สดุ 2 เดอื น สงู สดุ 8 ปี 6 เดอื น มธั ยฐาน 3.17 (2.00 , 4.42) ปี พบระดบั ตะกว่ั ในเลอื ดตา่ สดุ มคี า่ นอ้ ยกวา่ 3.3 μg/dL และมีค่าสูงสุด 27.1 μg/dL มัธยฐาน 1.0 (1.0 , 5.2) μg/dL ท้ังนี้ พบว่าเด็กที่มีค่าระดับตะก่ัวในเลือดสูงเกินค่า อา้ งองิ ของ CDC (5 μg/dL) มจี า นวน 45 คน และเกนิ คา่ ทต่ี อ้ งไดร้ บั การเฝา้ ระวงั ผลกระทบตอ่ สขุ ภาพ (10 μg/dL) จา นวน 10 คน กลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการตรวจคัดกรอง จานวน 171 ตัวอย่าง   เด็กชาย 82 คน เด็กหญิง 89 คน ระดับตะกั่วในเลือด อายุต่าสุด 2 เดือน สูงสุด 8 ปี  มัธยฐาน 3.17 6 เดือน (2.00, 4.42) ปี     ต่าสุด มีค่าน้อยกว่า 3.3 (μg/dL) มัธยฐาน 1.0 (1.0, 5.2)(μg/dL)      45 คน 10 คน เด็กท่ีมีค่าระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินค่าอ้างอิงของ CDC (5 μg/dL) มีจานวน 45 คน และเกินค่าที่ต้องได้รับการ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ (10 μg/dL) จานวน 10 คน      ทั้งนี้ ได้ดาเนินการให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพ และการหลีกเลี่ยงการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ ร่างกาย รวมถึงมีการจัดทารายงานผลการตรวจวัดจากสานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช ส่งให้หน่วยงาน สาธารณสุขในพ้ืนที่เพื่อดาเนินการเฝ้าระวังฯ ในเด็กกลุ่มเส่ียงต่อไป ค่าสูงสุด 27.1 (μg/dL) 62 รายงานประจาปี 2562 


   64   65   66   67   68