Page 68 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 68

จากผลการดา เนนิ งานทผ่ี า่ นมา กองโรคจากการประกอบอาชพี และสง่ิ แวดลอ้ มไดพ้ ฒั นางานดา้ นโรคจากการ ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนท่ีจะดาเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2563 โดยการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการ ประเมนิ ดา้ นสารเคมแี ละรงั สี ขององคก์ ารอนามยั โลกตามกฎอนามยั ระหวา่ งประเทศ (IHR 2005) และการสนบั สนนุ ตดิ ตามเพอื่ ดาเนินงานรองรับ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 2. ผลการดาเนินงานในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 2.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ดาเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (EEC Public Health Watch) เป็นการพัฒนา ตอ่ ยอดขอ้ มลู พนื้ ฐานทางดา้ นอาชวี อนามยั และสงิ่ แวดลอ้ ม (OEHP) เปน็ ระบบเฝา้ ระวงั ดา้ นสาธารณสขุ ในพนื้ ทเี่ ขตพฒั นาพเิ ศษ ภาคตะวันออกแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพื่อนาข้อมูลปัจจัยกาหนดสุขภาพต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์สุขภาพ นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และสื่อสารไปยังหน่วยงาน เครือข่ายและภาคประชาชนในรูปแบบของจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Newsletter) มีการจัดทาข้อมูล Baseline สารเคมีของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือทราบปริมาณค่าเฉล่ียสารเคมี 8 ชนิด ในร่างกายของประชาชน ซ่ึงจะสามารถนามา เป็นค่า baseline ทางสุขภาพเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพในสถานการณ์ปกติและกรณีเกิดปัญหาด้านมลพิษส่ิงแวดล้อมใน พ้ืนที่ ก่อนท่ีจะมีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการใน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2.2 พฒั นาคณุ ภาพการใหบ้ รกิ ารและนวตั กรรมทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารดา้ นอาชวี อนามยั และสง่ิ แวดลอ้ มและ การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรองรับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรองรับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถให้บริการ ตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมทั้งสนับสนุนการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสี การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและ ผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาวิธีการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร การพัฒนาการตรวจการระบายอากาศภายในอาคาร เป็นต้น การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีการเพ่ิมศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใน พารามเิ ตอรใ์ หม่ ๆ เพอื่ สนบั สนนุ การเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ มในพน้ื ที่ EEC และดา้ น มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ มีการประกันคุณภาพผลการทดสอบ โดยเข้าร่วมการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ THE GERMAN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME (For Analyses in Biological Materials) 2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการ ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จานวน 6 หลักสูตร 2.3.1) พฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรดา้ นระบาดวทิ ยาอาชวี อนามยั และสง่ิ แวดลอ้ มรองรบั เขตพฒั นาพเิ ศษ  ภาคตะวันออก ในเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านสารเคมีจากการทางานและในสิ่งแวดล้อม 2.3.2) พัฒนาทักษะด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  64 รายงานประจาปี 2562 


   66   67   68   69   70