Page 69 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 69

    2.3.3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์ทางทะเลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2.3.4) พฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรสาธารณสขุ เพอื่ การจดั การปญั หาคณุ ภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality ; IAQ) สาหรับช่องทางเข้าออกประเทศ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง 2.3.5) เตรยี มความพรอ้ มดา้ นสาธารณสขุ ใหบ้ คุ ลากรทอ้ งถนิ่ รบั ทราบบทบาทหนา้ ที่และการดา เนนิ งาน ภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3. แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม การดาเนินงาน เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน จากปญั หาสถานการณม์ ลพษิ อากาศทเ่ี กดิ ขนึ้ ในประเทศ ทง้ั ปญั หาฝนุ่ ละอองขนาดไมเ่ กนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพน้ื ทก่ี รงุ เทพมหานครและปรมิ ณฑล ปญั หาฝนุ่ ละอองจากเหมอื งหนิ ในภาคกลาง ปญั หามลพษิ อากาศในพนื้ ทเ่ี ขตอตุ สาหกรรม ภาคตะวันออก ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าจากอินโดนิเซียในภาคใต้ กรมควบคุมโรค โดยกองระบาดวทิ ยาไดม้ กี ารดา เนนิ งานในการพฒั นาระบบการรายงานกลมุ่ โรคและอาการทตี่ อ้ งเฝา้ ระวงั เพอื่ จดั ทา ฐานขอ้ มลู ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และแนวโน้มความรุนแรงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ในส่วนกองโรคจากการประกอบอาชีพและ ส่ิงแวดล้อม ได้มีการดาเนินการ ดังน้ี 1) จดั ทา องคค์ วามรทู้ เี่ กยี่ วขอ้ งกบั การดา เนนิ งานเฝา้ ระวงั ผลกระทบตอ่ สขุ ภาพ สา หรบั เจา้ หนา้ ทสี่ าธารณสขุ ในการสอื่ สารใหก้ บั ประชาชน ทงั้ ในรปู แบบเอกสารวชิ าการสา หรบั เจา้ หนา้ ทสี่ าธารณสขุ ใชเ้ ปน็ แนวปฏบิ ตั ิ และพฒั นาศกั ยภาพ บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยาอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม 2) สนบั สนนุ หนว่ ยงานสาธารณสขุ ในระดบั พน้ื ทใ่ี นการดา เนนิ งานเพอื่ เฝา้ ระวงั ผลกระทบตอ่ สขุ ภาพบคุ ลากร การจดั ทา สอ่ื มลั ตมิ เี ดยี ทใี่ ชใ้ นการเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธเ์ กยี่ วกบั การดแู ลสขุ ภาพตนเองจากฝนุ่ ละอองขนาดไมเ่ กนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 3) การรณรงค์ลดการสร้างมลพิษอากาศโดยเริ่มจากหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ในโครงการ “ตรวจสภาพรถ งดปล่อยควันดา” พร้อมประกาศ 3 นโยบายสาคัญของกรมควบคุมโรค ในการเป็นส่วนหน่ึงของการลดการ เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ได้แก่ 1. สนับสนุนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางมาทางานด้วยการเดินปั่นจักรยานใช้รถสาธารณะหรือ น่ังรถร่วมทาง (car pool) 2. รณรงค์ให้มีการตรวจสอบควันดารถยนต์ส่วนบุคคลผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 3. จากัดเส้นทาง และระยะเวลาวิ่งบนท้องถนน สาหรับยานพาหนะของกรมควบคุมโรค หรือรถยนต์ ส่วนตัวของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่มีการตรวจพบว่าปล่อยควันดาเกินค่ามาตรฐาน ในช่วงท่ีค่าดัชนีคุณภาพอากาศเป็นสีส้ม ขึ้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของกรมควบคุมโรคทุกคน หันมาสนใจและค่อย ๆ ลดการสร้าง มลพิษทางอากาศ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 65 


   67   68   69   70   71