Page 70 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 70

 66 รายงานประจาปี 2562 การดาเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่มีการดาเนินการผ่าน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 มีรายละเอียดกิจกรรมที่สาคัญ ดังน้ี 1) ภาคเหนือ - มกี ารรณรงคห์ า้ มเผาในพนื้ ที่ และมกี ารดา เนนิ คดี อยา่ งเดด็ ขาด โดยสา นกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั เชยี งใหม่ - สนบั สนนุ หนา้ กากอนามยั ใหส้ า นกั งานสาธารณสขุ อา เภอ ทงั้ 25 อา เภอ รว่ มกบั การรณรงคอ์ าสาสมคั ร สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตู สคู้ วนั ไฟ เพอื่ ลมหายใจของทกุ คน ทกุ พนื้ ทใี่ นชมุ ชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - เตรียมการเฝ้าระวัง ประชาชน ตรวจสอบค่า PM 10/ PM 2.5 จากการติดตั้งเครื่อง dust boy จานวน 7 เครื่อง ครบทุกโรงพยาบาล ผ่านเว็บไซต์ : CCDC CMU และในส่วนจังหวัดอื่นๆ มีโครงการ หรือกิจกรรมการสื่อสารความเสี่ยงด้านมลพิษ อากาศ ให้ความรู้แก่ประชาชน - การจดั ทา รายงานสถานการณข์ อ้ มลู ปญั หามลพษิ อากาศและผลกระทบดา้ นสขุ ภาพจากปญั หามลพษิ ทางอากาศในพื้นที่ 2) ภาคกลาง - มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ - สนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในพ้ืนท่ีสามารถ ดาเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - จดั ทา รายงานสถานการณข์ อ้ มลู ปญั หามลพษิ อากาศและผลกระทบดา้ นสขุ ภาพ จากปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ 3) ภาคตะวันออก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มีโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขต อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มีการพัฒนาการจัดบริการตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม ส่ิงแวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุขในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 4) ภาคใต้ - จดั ทา รายงานสถานการณข์ อ้ มลู ปญั หามลพษิ อากาศและผลกระทบดา้ นสขุ ภาพจากปญั หามลพษิ ทางอากาศในพนื้ ที่ โดยการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจาก website : Air4Thai และข้อมูลการเจ็บป่วย 3 กลุ่มโรคตาม ICD-10 ท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายเดือน (ดาเนินการเฉพาะจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย) - มีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุข รวมถึงมีการสารวจ และพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขโดยใช้ รูปแบบตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม 


   68   69   70   71   72