Page 71 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 71

 4. แผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาบริการด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน กิจกรรม : การพัฒนาและสนับสนุน หน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญในการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ซึ่งมี ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กรมควบคุมโรคได้รับมอบหมายในการ ดูแลกลุ่มวัยทางาน ได้ทาแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปี 2562 “สร้างความม่ันคงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15 - 59 ปี)”รวมถึงการขับเคล่ือนกฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม การดาเนินงานที่สาคัญ ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปี 2562 4.1 โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็ สขุ เปน็ กลไกสา คญั ในการกา หนดมาตรการ ในการดา เนนิ งานดแู ลสขุ ภาพผปู้ ระกอบอาชพี ในภาคอตุ สาหกรรม และการประเมนิ และจดั การความเสยี่ งทางสขุ ภาพครบวงจร ในสถานประกอบการ ซึ่งขับเคล่ือนการดาเนินงานในระดับพ้ืนที่ ผ่านทางหน่วยงานสาธารณสุขเครือข่ายในระดับพื้นท่ี ผลการดาเนินงาน โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1. สถานประกอบการทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็ สขุ จากทวั่ ประเทศ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งส้ิน 962 แห่ง (สะสม) จากเป้าหมายอย่างน้อย 760 แห่ง (สะสม) และมีสถานประกอบการที่ผ่าน เกณฑ์การประเมินโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด จานวน 69 แห่ง (ระดับดี 39 แห่ง ระดับดีเด่น 21 แห่ง และระดับดีเยี่ยม 9 แห่ง) และระดับประเทศ 73 แห่ง (ประเภทโล่เงิน 32 แห่ง ประเภทโล่ทอง 28 แห่ง และประเภทโล่ทองต่อเน่ือง 3 ปี 13 แห่ง) 2. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่พนักงานมีโอกาสรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ สาคัญมีการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบวงจร และ สถานประกอบการที่พนักงานมีโอกาสรับสัมผัส ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพสาคัญมีการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบวงจร ผ่านตามเกณฑ์ที่ กาหนด ทั้งนี้ได้ดาเนินการพัฒนาแกนนาสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Company Health Leader) รวม 120 คน พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ตรวจประเมินในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับเขต จานวน 37คนและจดั ประชมุ เพอื่ ทบทวนและพฒั นาเกณฑก์ ารพฒั นาและแนวทางการดา เนนิ งานสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภยั กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 เพ่ือพัฒนางานต่อไป โดยสรุปผลการดาเนินงานดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562)    กํารดําเนินงําน 2.1 มีการประเมินและการจัดการความ เสี่ยงทางสุขภาพครบวงจร (สะสม ปี 2560 - 2562) 2.2 สถานประกอบการทพ่ี นกั งานมโี อกาส รบั สมั ผสั ปจั จยั เสยี่ งทก่ี อ่ ใหเ้ กดิ โรคและภยั สขุ ภาพสา คญั มกี ารประเมนิ และการจดั การ ความเส่ียงทางสุขภาพครบวงจร (ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด) ผลกํารดําเนิน ปี 2562 606 แห่ง ในพ้ืนที่ 65 จังหวัด (สะสม ปี 2560 - 2562) ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกาหนด จานวน 356 แห่ง โดยแบ่งเป็น ระดับเริ่มต้น จานวน 190 แห่ง ระดับพ้ืนฐาน จานวน 49 แห่ง ระดับดี จานวน 60 แห่ง ระดับดีมาก จานวน 57 แห่ง จํากเป้ําหมําย อย่างน้อย 228 แห่ง (สะสม)                   กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 67 


   69   70   71   72   73