Page 72 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 72

4.2 การรว่ มขบั เคลอื่ นงานและนโยบาย/นโยบายสาธารณะแบบมสี ว่ นรว่ ม ในการดแู ลแรงงานนอกระบบ สุขภาพของประชาชนในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 4.2.1 การบูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเกษตรและอาหาร ปลอดภัย เพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนตามเป้าหมายเส้นทาง (Roadmap) ประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย “ด้านการ กอ่ การด”ี โดยสมชั ชาสขุ ภาพแหง่ ชาติ (สช.) เพอื่ พฒั นาเชงิ กลไกในการขบั เคลอื่ น สนบั สนนุ การดา เนนิ งานของพน้ื ท่ี รว่ มลงพน้ื ท่ี เยี่ยมติดตามการดาเนินงานโรงพยาบาลชุมชนอาหารปลอดภัยต้นแบบ วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนการดาเนินงาน และมอบ นโยบายอาหารปลอดภัย ในโรงพยาบาลชุมชนอาหารปลอดภัยต้นแบบให้พ้ืนที่ดาเนินการต่อไป   4.2.2 ขบั เคลอื่ นงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคและภยั ดว้ ยกลไก พชอ./พชข. เพอื่ ใหเ้ กดิ กระบวนการจดั การ โรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วม จนเกิดผลลัพธ์ “ลดโรค ลดภัยสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยง” พัฒนาศักยภาพ บุคลากรระดับพ้ืนที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และร่วมจัดทา เกณฑร์ างวลั คณุ ภาพแหง่ ชาตกิ ารบรหิ ารจดั การปอ้ งกนั ควบคมุ โรคและภยั สขุ ภาพ 4.0 ภายใตก้ ลไกการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ระดบั พื้นท่ี กรมควบคมุ โรคมองเหน็ ความสา คญั ของกลไก พชอ./พชข. ซงึ่ เปน็ ประโยชนเ์ พอ่ื นา ไปใชแ้ กป้ ญั หาคณุ ภาพ ชีวิตของประชาชน ประเด็นที่ พชอ./พชข เลือกคือ ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีกาจัดศัตรูพืช) เป็นหนึ่งในหลายประเด็น ที่จะใช้ดาเนินการเป็นประเด็นนาร่องในปีถัดไป     4.2.3 พฒั นาศกั ยภาพการจดั ทา ขอ้ เสนอเขา้ สกู่ ระบวนการพฒั นาชดุ สทิ ธปิ ระโยชนร์ ะบบหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ ปี 2562 โดยสนบั สนนุ ขอ้ มลู วชิ าการทเ่ี กยี่ วขอ้ ง และรว่ มดา เนนิ งานกบั หนว่ ยงานภาคเี ครอื ขา่ ย ในการพฒั นา มาตรฐาน ข้อเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีและชุดสิทธิประโยชน์  68 รายงานประจาปี 2562 


   70   71   72   73   74