Page 74 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 74

    2. การดาเนินงานสอบสวนโรคกรณีอุบัติภัยบนเรือบรรทุกสินค้า จากกรณกี ารเกดิ เหตตุ คู้ อนเทนเนอรส์ ารเคมรี ะเบดิ บรเิ วณทา่ L-A2 ทเี่ รอื สญั ชาตฮิ อ่ งกง KMTC HONGKONG ณ ทา่ เรอื แหลมฉบงั จงั หวดั ชลบรุ ี เมอ่ื วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เกดิ เหตไุ ฟไหม้ และมสี ารเคมลี กั ษณะเปน็ เกลด็ สขี าวฟงุ้ กระจาย คล้ายควัน เมื่อสัมผัสอากาศจะมีลักษณะเป็นละอองน้า ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและผู้ท่ีสัมผัสละอองฯ ดังกล่าว มอี าการแสบคนั ตามรา่ งกาย ในสว่ นผทู้ ไี่ ดร้ บั บาดเจบ็ จากเหตกุ ารณเ์ ขา้ รกั ษาตวั ทโ่ี รงพยาบาลสมเดจ็ พระบรมราชเทวี ณ ศรรี าชา โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จานวน 133 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน ในส่วนของกรมควบคุมโรค ได้มีการลงพื้นท่ีในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุม โรคท่ี 6 ชลบรุ ี ดา่ นควบคมุ โรคทา่ เรอื แหลมฉบงั และสา นกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั ชลบรุ ี ไดด้ า เนนิ การสอบสวนโรคทโ่ี รงพยาบาล แหลมฉบัง เพื่อเก็บข้อมูลโดยเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จานวน 10 ราย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาการที่พบส่วนใหญ่ คือ แสบตา แสบบรเิ วณผวิ หนงั แสบรอ้ นคอ เสยี งแหบ วงิ เวยี นศรี ษะ เจบ็ หนา้ อก หายใจลา บาก มผี ปู้ ว่ ยกลมุ่ เสยี่ งทตี่ อ้ งไดร้ บั การดแู ลเพมิ่ เตมิ จานวน 2 ราย โรงพยาบาลได้ดาเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และดาเนินการรักษาพยาบาล ผู้ป่วย สว่ นใหญก่ ลบั ไปพกั รกั ษาตวั ทบ่ี า้ น ทงั้ น้ี สารเคมที พี่ บในครงั้ น้ี คอื calcium hypochlorite เปน็ สารประกอบคลอรนี (chlorine) ท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยหลังจากน้ีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะดาเนินการเฝ้าระวัง ติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบท้ังหมด รวมถึงผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไปอีก 7 วัน รวมถึงการติดตามผลตรวจทาง หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร เพื่อค้นหาสารเคมีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี ได้จัดทาส่ือประชาสัมพันธ์ คาแนะนาสาหรับประชาชนและ เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้าหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที 3.4.2 การพัฒนาวิชาการและจัดการองค์ความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกับต่างประเทศ ด้วยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีสถานะเป็นศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้าน อาชีวอนามัยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (World Health Organization Collaborating Centre for Occupational Health in South - East Asia Region : WHO CC for Occupational Health in SEAR) เปน็ สมาชกิ เครอื ขา่ ยประเมนิ ความเสยี่ ง ดา้ นสารเคมใี นภมู ภิ าคเอเซยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ (WHO Chemical Risk Assessment Network in South - East Asia Region) กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ จึงมีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศหลายหน่วยงาน ผลการดาเนินงานที่สาคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1. ความร่วมมือตามพันธสัญญาตามข้อตกลง ตามแผนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ มีแผนการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยตามแผนงานศูนย์ประสานงานของ องคก์ ารอนามยั โลก(WHOCCWorkPlan(WorldHealthOrganizationCollaboratingCentreWorkPlan)ฉบบั ปจั จบุ นั (ปี 2017 – 2020) จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมด้านการพัฒนาการบริการอาชีวอนามัยพื้นฐานสาหรับการเฝ้าระวัง สุขภาพในกลุ่มแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ โดยมีแผนการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เปน็ สขุ และแผนการใหค้ วามรว่ มมอื พฒั นาองคค์ วามรใู้ หก้ บั เครอื ขา่ ยในประเทศ เครอื ขา่ ยประเทศเพอื่ นบา้ น ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ.2562กองโรคจากการประกอบอาชพี และสง่ิ เเวดลอ้ มไดม้ กี ารตรวจประเมนิ สถานประกอบการและมกี ารรว่ มจดั อบรมการบรกิ าร อาชวี อนามยั พนื้ ฐานและการวเิ คราะหท์ างหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารพษิ วทิ ยาแกบ่ คุ ลากรทางการแพทยแ์ ละสาธารณสขุ ของประเทศภฏู าน จา นวน 4 คน 2) กจิ กรรมดา้ นการพฒั นาศกั ยภาพเจา้ หนา้ ทสี่ าธารณสขุ ดา้ นการประเมนิ ความเสยี่ งและสอบสวนโรคแอสเบสโตสสิ และซลิ โิ คสสิ 3) กจิ กรรมดา้ นการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ แกป่ ระเทศกา ลงั พฒั นาในการเฝา้ ระวงั ความเสยี่ งจากสารเคมี โดยกอง โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมได้ร่วมจัดทาข้อเสนอท่าทีประเทศไทยเพ่ือนาเสนอในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งท่ี 72 (72nd World Health Assembly) ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการ นานาชาตแิ ละมกี ารพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรในสงั กดั กองโรคจากการประกอบอาชพี ฯ และบคุ ลากรของเครอื ขา่ ยทงั้ ในประเทศ และต่างประเทศ   70 รายงานประจาปี 2562 


   72   73   74   75   76