Page 79 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 79

  6. ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ กรมควบคุมโรคโดยกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ และกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีร่วม จดั ประชมุ วชิ าการนานาชาตดิ า้ นโรคจากการประกอบอาชพี และสง่ิ แวดลอ้ ม (The International Conference on Occupational and Environmental Diseases : ICOED) ระหวา่ งวนั ท่ี 12 – 14 ธนั วาคม 2561 ณ โรงแรมมริ าเคลิ แกรนด์ คอนเวนชนั่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ นับเป็นการ จัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 \[The 9th National Conference on Occupational and Environmental Diseases (9th ENVOCC)\] และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 \[The 2nd International Conference on Occupational and Environmental Diseases: (2nd ICOED)\] ทกี่ องโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ เเวดลอ้ ม ดา เนนิ การตอ่ เนอื่ ง โดยมบี คุ ลากรจากหนว่ ยงานตา่ งๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ คณะเลขานกุ ารอาเซยี น กลมุ่ ประเทศอาเซยี น และผทู้ สี่ นใจทวั่ ไป เขา้ รว่ มประชมุ ฯ จา นวน 500 คน โดยไดร้ บั เกยี รตจิ ากนายแพทย์ สวุรรณชยั วฒั นายงิ่เจรญิ ชยั อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์สมศักด์ิอรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานร่วมกัน ในพิธีเปิดการประชุม นอกจากน้ีกองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม ยังได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติครั้งท่ี 9 ( The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)) ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมพิษวิทยา แห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษ แห่งประเทศไทย ในการประชุมฯ นี้มีผู้เช่ียวชาญจากไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) และสหพันธรัฐมาเลเซียมาร่วมบรรยายพิเศษด้วย    กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 75 


   77   78   79   80   81