Page 82 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 82

    ผลการดาเนินงาน 1) การประชุมราชการเพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ จานวน 8 ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะทางานวิชาการฯ และเวที ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการนาเสนอบทความงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 15 เรื่อง ในขอบเขตของปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผลสารวจความพึงพอใจการ จัดประชุม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก   ภาพที่ 1 กิจกรรมการนาเสนอบทความงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 ครั้ง คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 24 - 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เร่ือง การใช้โปรแกรม R ( R - Base Language) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ที่เข้าอบรม ประกอบด้วยบุคลากรของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 จานวน 50 คน   ภาพที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้โปรแกรม R (R - Base Language) วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย ช้ัน 1 อาคาร 10 ตึกกรมควบคุมโรค เร่ือง การเขียนโครงร่างวิจัยเพ่ือขอจริยธรรมการวิจัยเก่ียวข้องกับมนุษย์ของกรมควบคุมโรค จานวน 35 คน ท้ังน้ี เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ และข้ันตอนการเขียนจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ. ดร. ชวนพิศ บุญยมาลิก เป็นวิทยากร  78 รายงานประจาปี 2562 


   80   81   82   83   84