Page 83 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 83

   ภาพท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ของกรมควบคุมโรค ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย 3) ผลการจัดทาผลิตภัณฑ์วิชาการโดยได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และดาเนินการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรคต่อไป ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หลักเข้า รับการประเมิน จานวน 5 เร่ือง รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์วิชาการ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 3.1) คู่มือการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมี 3.2) แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการทางาน 3.3) แนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในโรงพยาบาล 3.4) แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับสถานพยาบาล 3.5) คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก 3.6) หลักสูตรครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก 3.7) แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพในสถานประกอบการที่มีการใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์สาหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 4) ผลการดาเนินงานวิจัย จานวน 3 โครงการ ได้แก่ การหาค่าความแม่นของชุดแผ่นทดสอบในการตรวจวัด การรบั สมั ผสั สารพาราควอทในเกษตรกร (ระยะที่ 3) การพฒั นาเครอื่ งมอื ตรวจวดั ระดบั ออรแ์ กโนฟอสเฟตในปสั สาวะอยา่ งงา่ ย (ระยะท่ี 3) การพัฒนาเครื่องมืออย่างง่ายในการตรวจวัดการสัมผัสสารตะกั่วและปรอทในตัวอย่างทางชีวภาพ (ระยะท่ี 3) 5) ผลการดาเนินงานนวัตกรรม จานวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ “Model Smart Detect Application” การเฝา้ ระวงั สขุ ภาพดา้ นโรคจากการประกอบอาชพี และสง่ิ แวดลอ้ ม ซง่ึ เปน็ โปรแกรมคอมพวิ เตอรแ์ บบออนไลน์ สา หรบั ผปู้ ระกอบ อาชีพในและนอกระบบ บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป เพื่อ เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม โดยโปรแกรมนาเสนอข้อมูลตามลาดับความสาคัญ มีรูปภาพ ตาราง และ ตัวเลขทางสถิติที่เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจ ทั้งนี้ข้ันตอนการจัดทานวัตกรรมประกอบด้วย การดาเนินงานการศึกษาวิจัย จัดทาผลิตภัณฑ์วิชาการ และสร้างนวัตกรรม บุคลากรกองโรคจากการ ประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม มีความสนใจและ มีส่วนร่วมในการดาเนินงานรวมกับหน่วยงานเครือข่ายทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีกาหนดไว้ ผลการดา เนนิ งานดา้ นนวตั กรรมผา่ นการประเมนิ นวตั กรรมดา้ นผลติ ภณั ฑร์ ะดบั 2 ดาว ในงานนทิ รรศการผลงานนวตั กรรมของ หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค 2562   กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 79 


   81   82   83   84   85