Page 84 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 84

 3.4.4 ผลการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์และประเมินผล 1. ผลการดา เนนิ งาน (รา่ ง) นโยบายและแผนปฏบิ ตั กิ ารเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรคจากการประกอบอาชพี และ โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะทางานจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ คร้ังที่ 1/2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ดร.นพ.สมเกยี รติ ศริ ริ ตั นพฤกษ)์ ผบู้ รหิ ารและนกั วชิ าการของกองโรคจากการประกอบอาชพี และสง่ิ เเวดลอ้ ม 1.1 1.2 ประชุมคณะทางานจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ดร.นพ.สมเกียรติ ศริ ริ ตั นพฤกษ)์ หนว่ ยงาน Cluster Env.Occ (สถาบนั ราชประชาสมาสยั , ศนู ยพ์ ฒั นาวชิ าการอาชวี อนามยั และสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ) ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหารและนักวิชาการของ กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 1.3        ประชุมคณะทางานจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 หน่วยงาน Cluster Env.Occ (สถาบันราชประชาสมาสัย, ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จ.สมุทรปราการ) ผู้แทน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.คร.) ผู้บริหารและนักวิชาการของกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมจัดทา (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ                ประชุมคณะทางานจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ คร้ังท่ี 4 /2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะทางานจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ คร้ังที่ 4 /2562 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผบู้ รหิ ารและนกั วชิ าการกองโรคจากการประกอบอาชพี ฯรว่ มกนั พจิ ารณาและใหข้ อ้ เสนอแนะ เพื่อปรับแก้ไข    80 รายงานประจาปี 2562 


   82   83   84   85   86