Page 87 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 87

 สื่อเผยแพร่ประชําสัมพันธ์ 2562 จํานวน   10. จ้างจัดทา VDO พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 1 เร่ือง 11. จัดพิมพ์โปสเตอร์ Info เรื่อง 3 ท่าแก้ปวดคอตอนทางาน       2,000 แผ่น 12. จัดพิมพ์โปสเตอร์ Info เร่ืองทางานจนปวดตา 2,000 แผ่น 13. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์มัลติมีเดียเร่ืองฝุ่น PM 2.5       1 เรื่อง 14. จ้างเหมาผลิต Back drop 1 ช้ิน + Roll up PM 2.5 2 ช้ิน สนับสนุน 9 สคร.       3 ช้ิน 2. ผลการดาเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ประจาปี 2562 2.1 โครงการกิจกรรมรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 “มาตรการ ตรวจสภาพรถ งดปล่อยควันดา” การจัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 “มาตรการ ตรวจสภาพรถ งดปล่อยควันดา” จัดขึ้น เมอื่ วนั ท่ี 28 มกราคม 2562 ณ บรเิ วณลานจอดรถผบู้ รหิ าร ใตอ้ าคาร 5 กรมควบคมุ โรค โดยไดร้ บั เกยี รตจิ าก นพ.ขจรศกั ดิ์ แกว้ จรสั รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ได้นาผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งได้รับ ความร่วมมือจากส่ือมวลชน รวมท้ังส้ิน 143 คน และ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ประกาศ 3 นโยบาย สาคัญ คือ 1. สนับสนุนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรคเดินทางมาทางานด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน ใช้รถโดยสารสาธารณะ หรือนั่งรถร่วมทาง (Car Pool) 2. รณรงคใ์ หม้ กี ารตรวจสอบควนั ดา รถยนตส์ ว่ นตวั ของผบู้ รหิ ารและเจา้ หนา้ ที่ ในชว่ งไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ เพื่อลดการปล่อยควันดา ก่อนหน้าที่จะเกิดสภาพอากาศปิดช่วง 3 เดือนแรกของปี 3. จากัดเส้นทางและระยะเวลาวิ่งบนท้องถนน สาหรับยานพาหนะของกรมควบคุมโรค หรือรถยนต์ สว่ นตวั ของเจา้ หนา้ ท่ี ทตี่ รวจพบวา่ ปลอ่ ยควนั ดา เกนิ คา่ มาตรฐาน ในวนั ทคี่ วามเขม้ ขน้ ของฝนุ่ ละอองขนาดเลก็ เกนิ คา่ มาตรฐาน คือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มขึ้นไป การจัดกิจกรรมรณรงค์ในคร้ังนี้ได้ประสานงานและดาเนินการจัดกิจกรรม กองโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับสานักงานเลขานุการกรม และสานักส่ือสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ภาพกิจกรรมรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 “มาตรการ ตรวจสภาพรถ งดปล่อยควันดา”                กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 83 


   85   86   87   88   89