Page 88 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 88

      2.2 กจิ กรรมการดา เนนิ งานรณรงคแ์ ละประชาสมั พนั ธก์ ารเสรมิ สรา้ งความรใู้ นการดแู ลสขุ ภาพวยั แรงงาน จากโรคร้าย ๆ วัยทางาน กิจกรรมการดาเนินงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน จากโรคร้ายๆ วัยทางาน ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน Lifestyle จังหวัดชลบุรี โดยมี นพ.สุวรรณชัย วฒั นายง่ิ เจรญิ ชยั อธบิ ดกี รมควบคมุ โรค พรอ้ มดว้ ย นพ.อษั ฎางค์ รวยอาจณิ รองอธบิ ดกี รมควบคมุ โรค เรอื โทศตวรรษ อนนั ตกลู รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ รองผู้อานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ และนายวิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี    84 รายงานประจาปี 2562 


   86   87   88   89   90